Lotteria Delivery Apk Download Latest Version for android

Lotteria Delivery Apk Download Latest Version for android

Description of Lotteria Delivery

■ Cách sử dụng ứng dụng

※ Nếu bạn đặt hàng từ ứng dụng lần đầu tiên! Và bạn không đồng ý đăng ký Thành viên hợp nhất của gia đình Lotte, điều đó sẽ khá bất tiện cho trải nghiệm của bạn, hãy vui lòng truy cập trang web Lotteria và đồng ý tham gia Tư cách thành viên hợp nhất. Sau khi thỏa thuận, chúng tôi sẽ cung cấp những món ngon của Lotteria đến nhà bạn!

1. Đăng nhập từ ‘Tài khoản’ và chọn sản phẩm từ menu.
2. khi đặt hàng một bộ, bạn có thể đặt món tráng miệng và uống thay đổi. (Không thể thay đổi sản phẩm gói)
3. Bấm ‘Đặt hàng’ để kiểm tra các mục trong giỏ hàng của bạn và nhấp vào ‘Đặt hàng’.
4. Vui lòng đăng ký địa chỉ mà bạn muốn nhận được giao từ ‘Đăng ký địa chỉ giao hàng’.
5. Nhấp vào ‘Đặt hàng’> ‘Đơn đặt hàng’ tại thời điểm đăng ký ban đầu để kiểm tra thông tin giao hàng đã đăng ký.
6. Chạm vào địa chỉ đường phố để tìm kiếm các cửa hàng có thể giao hàng. Vui lòng chọn cửa hàng mong muốn.
7. Xác nhận chi tiết sản phẩm và nhấp vào ‘Tiếp tục’.
8. Khi bạn nhìn thấy các phiếu giảm giá có sẵn cho ‘Sử dụng phiếu giảm giá’, hãy chạm và áp dụng.
9. Vui lòng nhập số điện thoại di động bạn có thể nhận được. Nếu không thể xác minh điện thoại của bạn, đơn đặt hàng của bạn có thể bị hủy.
10. Cuộn xuống “Thanh toán” và chọn phương thức thanh toán của bạn.
11. Khi bạn đã chọn phương thức thanh toán, đơn đặt hàng của bạn sẽ được hoàn tất. Vui lòng thanh toán các phương thức thanh toán còn lại trừ thanh toán di động khi nhận được đơn đặt hàng của bạn.

■ Vui lòng kiểm tra trước khi đặt hàng với ứng dụng
1. Khi đặt hàng lần đầu tiên, vui lòng truy cập trang web Lotteria và đồng ý tham gia thành viên hợp nhất của Lotte Family. (Không thể đăng nhập vào thời điểm đó)
2. Ngay cả khi bạn không phải là thành viên của Lotte Family, bạn có thể đặt mua nó sau khi xác nhận nó là một thành viên không phải là thành viên.
3. Đơn đặt hàng trên thiết bị di động chỉ có sẵn cho các đơn đặt hàng giao hàng trong ngày.

* Đối với các đơn đặt hàng lớn, vui lòng gọi số đại diện (1900-6778).
4. xin vui lòng cung cấp địa chỉ chính xác và thông tin liên lạc cho giao hàng nhanh chóng.
5. Vui lòng liệt kê các số điện thoại có sẵn. Nếu không thể xác minh điện thoại của bạn, đơn đặt hàng của bạn có thể bị hủy.
6. Hủy bỏ và thay đổi sau khi hoàn thành đơn đặt hàng có thể được thực hiện bằng số đại diện (1900-6778).
7. Xin lưu ý rằng giao hàng có thể bị giới hạn ở một số khu vực.
■ How to use the application
 
※ If you place an order from the app for the first time! And if you do not agree to apply for Lotte Family Consolidated Membership, it will be quite inconvenient for your experience, please visit the Lotteria website and agree to join the Consolidated Membership. After the deal, we will deliver the delicious Lotteria food to your home!
 
1. Log in from ‘Account’ and select a product from the menu.
2. When ordering a set, you can order dessert and drink changes. (Unable to change package product)
3. Click ‘Order’ to check the items in your shopping cart and click ‘Order’.
4. Please register the address you would like to receive from ‘Register shipping address’.
5. Click ‘Order’> ‘Orders’ at the time of initial registration to check the registered shipping information.
6. Touch the street address to search for stores that can deliver. Please select the desired store.
7. Confirm the product details and click ‘Continue’.
8. When you see the coupons available for ‘Use coupon’, tap and apply.
9. Please enter the mobile number you can receive. If your phone cannot be verified, your order may be canceled.
10. Scroll down to “Payment” and select your payment method.
11. Once you have selected the payment method, your order will be completed. Please pay the remaining payment methods except mobile payment upon receipt of your order.
 
■ Please check before ordering with the application
1. When ordering for the first time, please visit the Lotteria website and agree to join Lotte Family’s consolidated members. (Could not log in at the time)
2. Even if you are not a Lotte Family member, you can order it after confirming it as a non-member.
3. Mobile orders are only available for orders shipped within the day.
 
* For large orders, please call the representative number (1900-6778).
4. Please provide correct address and contact information for prompt delivery.
5. Please list the available phone numbers. If your phone cannot be verified, your order may be canceled.
6. Cancellation and change after completion of the order can be made by a representative number (1900-6778).
7. Please note that delivery may be limited in some areas.

App Information of Lotteria Delivery

App Name Lotteria Delivery
Package Name com.cntt.vt.lotteria
Version 1.2.2
Rating ( 489 )
Size 10.2 MB
Requirement Android 5.0+
Updated 2020-08-24
Installs 100,000+

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *