Download Pogoda Onet 1.2.3.78 apk download for android

Download Pogoda Onet 1.2.3.78 apk download for android

Description of Pogoda Onet

POGODA ONET: ŚCIĄGNIJ APLIKACJĘ, SPRAWDŹ PROGNOZĘ GODZINOWĄ I DŁUGOTERMINOWĄ I STAN POWIETRZA W POLSCE!

Pogoda płata figla? Chcesz wiedzieć, czy będzie jutro padać deszcz? Nie wiesz jakie ciuchy założyć? A może chcesz wiedzieć, jaka pogoda będzie podczas wakacji? Aplikacja Pogoda Onet to najlepsze rozwiązanie!

Dzięki aplikacji pogodowej Onetu dostajesz za darmo najdokładniejszą godzinową prognozę pogody dla 130 tys. lokalizacji w Polsce dostarczaną przez Weather.com, a także prognozę dla wielu kurortów wakacyjnych m.in. w Chorwacji, Grecji czy we Włoszech. Aplikacja Onet Pogoda to również prognoza długoterminowa dla twoich wybranych miejsc!

W aplikacji Onet Pogoda oprócz danych pogodowych Weather.com znajdziesz również najdokładniejsze informacje o smogu w Polsce. Dzięki współpracy Onetu z Airly, aplikacja Onet Pogoda dostarcza informacje o jakości powietrza dla ponad 2000 miejsc w Polsce i na świecie. Użytkownicy zainteresowani poziomem zanieczyszczenia powietrza dostaną informacje z dwóch niezależnych źródeł: z czujników Airly rozsianych po całej Polsce, a także ze stacji pomiarowych WIOŚ (Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska).

Aplikacja zapamiętuje twoje ulubione lokalizacje i podaje najdokładniejszą godzinową prognozę pogody na dziś, a także prognozę dla najbliższych 14 dni! Wybrane miejsca możesz zdefiniować już przy starcie aplikacji, wybierając zarówno miasta jak i ich dzielnice. Dużym plusem aplikacji jest również fakt, że dostarcza prognozę pogody (długoterminową i godzinową) dla mniejszych miejscowości, które trudno znaleźć w innych aplikacjach.

Pogoda w Polsce i na świecie nie zaskoczy nikogo! Dzięki aplikacji Pogoda Onet uzyskasz informację o wielu wskaźnikach pogodowych. Na ekranie głównym informujemy za Weather.com o najwyższej możliwej temperaturze, najniższej możliwej temperaturze, odczuwalnej temperaturze oraz stanie pogody. Oprócz tego z wykresu odczytasz szczegółowe informacje o opadach, prędkości i kierunku wiatru, a także ciśnieniu.

Dane do aplikacji dostarcza Weather.com. Mamy 130 tysięcy lokalizacji w Polsce i na świecie.
Ogromnym udogodnieniem dla użytkowników jest najnowsza sekcja, w której informujemy ich o poziomie zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Informacja o smogu w Polsce jest dziś jedną z najczęściej wyszukiwanych w Internecie. Od teraz użytkownicy nie muszą korzystać z kilku aplikacji agregujących te informacje z wszystkich źródeł. Aplikacja Onet Pogoda informuje o poziomie smogu i zanieczyszczeniu powietrza w ponad 2000 miejscach w Polsce i na świecie. Każdy, kto chce wiedzieć, jaki jest stan powietrza blisko jego miejsca zamieszkania, powinien pobrać aplikację pogodową Onetu!

Godzinowa i długoterminowa prognoza pogody zawiera informacje o:

– Temperaturze i temperaturze odczuwalnej
– Opadach deszczu/śniegu/gradu
– Zachmurzeniu
– Prędkości i kierunku wiatru
– Wilgotności
– Ciśnieniu

Dane pogodowe pochodzą od Weather.com. Dane dotycząc smogu i poziomu zanieczyszczenia powietrza dostarcza partner Onetu – firma Airly.

Nie czekaj, bądź na bieżąco i ściągnij aplikację Pogoda Onet!

ONET WEATHER: DOWNLOAD THE APPLICATION, CHECK THE HOURLY AND LONG-TERM FORECAST AND AIR STATUS IN POLAND!

Weather stealing a prank? Want to know if it’s going to rain tomorrow? Don’t know what clothes to wear? Or maybe you want to know what the weather will be like during the holidays? The Weather Onet app is the best solution!

With the Onet weather app, you get for free the most accurate hourly weather forecast for 130,000 locations in Poland provided by Weather.com, as well as forecast for many holiday resorts, among others in Croatia, Greece or Italy. The Onet Weather app is also a long-term forecast for your selected places!

In the Onet Pogoda app, in addition to Weather.com weather data, you’ll also find the most accurate information about smog in Poland. Thanks to Onet’s cooperation with Airly, the Onet Pogoda application provides information on air quality for over 2,000 locations in Poland and worldwide. Users interested in the level of air pollution will receive information from two independent sources: from Airly sensors scattered throughout Poland, as well as from WIOŚ (Voivodship Inspectorates of Environmental Protection) measuring stations.

The application remembers your favorite locations and gives the most accurate hourly weather forecast for today, as well as the forecast for the next 14 days! You can define selected places at the start of the application, choosing both cities and their districts. A big plus of the application is the fact that it provides weather forecast (long-term and hourly) for smaller towns that are difficult to find in other applications.

The weather in Poland and in the world will not surprise anyone! Thanks to the Pogoda Onet application you will get information about many weather indicators. On the main screen, we inform Weather.com about the highest possible temperature, the lowest possible temperature, perceived temperature and weather condition. In addition, the graph will show you detailed information about precipitation, wind speed and direction, as well as pressure.

Data for the application is provided by Weather.com. We have 130,000 locations in Poland and worldwide.
The latest section in which we inform them about the level of air pollution in Poland is a huge convenience for users. Information about smog in Poland is today one of the most searched on the Internet. From now on, users do not have to use several applications to aggregate this information from all sources. Onet Pogoda application informs about the level of smog and air pollution in over 2000 places in Poland and in the world. Everyone who wants to know the air condition near his home should download the Onet weather app!

Hourly and long-term weather forecast contains information about:

– Temperature and feel temperature
– Rainfall / snow / hail
– Cloudy
– Wind speed and direction
– Humidity
– Pressure

Weather data is from Weather.com. Data on smog and the level of air pollution are provided by Onet’s partner – Airly.

Don’t wait, stay up to date and download the Weather Onet app!

Nowy dostawca danych pogodowych – Weather.com, zwiększona liczba lokalizacji oraz czujników Airly.

App Information of Pogoda Onet

App Name Pogoda Onet
Package Name pl.onet.pogoda2
Version 1.2.3.78
Rating ( 681 )
Size 14.5 MB
Requirement Android 4.1+
Updated 2020-07-17
Installs 100,000+
Category Apps, Weather

Tags: , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *